Biografi Yaqut Al-Hamawi – Ulama Ahli Geografi

Yaqut merupakan seorang ulama dengan beberapa karya penting dan sangat berjasa dalam Islam. Al-Hamawi tidak terkenal dalam cabang ilmu pokok seperti fikih atau hadis, namun beliau memiliki banyak karya tulis di bidang Geografi dan sejarah. (Baca: Cara Memahami Hadis: Keilmuan Geografi dalam Memahami Hadis )

Al-Hamawi melalui kitab-kitab beliau mengumpulkan berbagai data berkaitan dengan dunia geografi wilayah-wilayah keislaman dan juga sejarah hidup para ulama. Kitab-kitab beliau hingga sekarang tetap menjadi rujukan penting saat mencari detail lokasi-lokasi atau wilayah yang disebut dalam turats ulama-ulama klasik.

Nama asli beliau adalah Yaqut Ibn Abdullah Ar-Rumi Al-Hamawi Al-Baghdadi, beliau pada mulanya adalah seorang budak. Nama Yaqut sendiri merupakan nama satu jenis batu-batuan seperti Zabarjud, Fairuz dan Kafur. Nama ini dahulu sering diberikan kepada para budak. Beliau sebenarnya pernah berganti nama menjadi Ya’qub, namun nama Yaqut telah kadung melekat hingga sekarang.

Yaqut berasal dari tanah Rum atau Byzantium, kemudian beliau dibeli oleh seorang pedagang dan dibawa ka Hamawi. Dilahirkan pada tahun 574 H/1178 M. beliau dibeli oleh seorang tentara dan juga pedagang. Sejak kecil beliau telah rajin belajar dan membaca, hingga saat remaja diangkat menjadi juru tulis oleh pemiliknya.

Setelah dewasa, Al-Hamawi dimerdekakan pada usia 21 tahun. Al-hamawi terus menuntut ilmu secara serius. Beliau belajar ilmu bahasa pada seorang ulama besar Nahwu yaitu Al-‘Ukburi. Sejak masih menjadi juru tulis pemiliknya hingga merdeka, Yaqut Al-Hamawi amat sering berpergian dari berbagai negara ke negara yang lain, sehingga tidak heran jika beliau pernah pergi ke banyak kawasan Islam sepanjang hidupnya.

Al-hamawi baik dalam perjalanannya sebagai pedagang maupun menuntut ilmu pernah menjejakkan kaki di berbagai kawasan mulai dari kawasan Hindia, Persia, Hijaz, Syam, Mesir hingga kawasan Eropa timur. Hal ini yang kelak menjadi bekal wawasan georafis beliau.

Al-Hamawi meningglkan tulisan dalam berbagai disiplin ilmu seperti bahasa, Sastra, sejarah, ilmu nasab, biografi dan geografi.

Diantara karya populer beliau adalah kitab Mu’jam Al-Udaba’ dan Akhbar An-Nahwiyin yang membahas biografi banyak ulama-ulama sebelum beliau. Karya paling penting dari beliau adalah kitab Mu’jam Al-Buldan yang merupakan ensiklopedi berbagai nama tempat dan kawasan Islam. Kitab ini menjadi rujukan penting dalam berbagai penelitian ilmiah hingga sekarang.

Biografi Yaqut Al-Hamawi dapat diakses secara lengkap dalam sebuah disertasi penelitian di Jami’atun Najah Al-Wathaniyah Palestina, dengan judul Yaqut Al-Hamawi Wa Kitabihi Mu’jam Al-Buldan, Dirasah Tarikhiyah.